Her er du:
Forside » Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi beskytter de data vi er forpligtet til at opbevare

Indholdsfortegnelse

Skolens oplysningspligt / dataansvar

Nr. Asmindrup Friskole :
Asmindrupvej 38
4572 Nr. Asmindrup

CVR. nr. 32744362

1. Kontakt den dataansvarlige

Vi kan kontaktes på telefonnummer 59328101 samt på e-mail adresse friskole@nr-asmindrup-friskole.dk, se øvrige kontaktoplysninger.
Personfølsomme oplysninger mailes til skoleleder: skoleleder@nr-asmindrup-friskole.dk eller til skolekontoret: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og
dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs
optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

3. Kategori af personoplysninger

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som eks. helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for. Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom. Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data.

UVData = Dansk skoledata elev, løn og finanssystem.
Nets

Fordelingssekretariatet

Unilogin og de tjenester herunder, som friskolen anvender

Styrelsen for IT og læring (STIL)

Elevens bopælskommune

MVNordic

Optagelse.dk

Undervisningsministeriet

Fleksbarsel

Udbetaling Danmark

Skat

Feriekonto

ATP

Pensionskasser

Danmarks statistik

Modtagende og afgivende skole ved skoleskift

Jobcenter i forbindelse med arbejdspraktik

Revisor

Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til Datatilsynets retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesregler har en registreret borger en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger. Der kan være meget administrativt arbejde forbundet med dette, og skolen tager et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende
oplysninger. Skolen tager 10,- pr. påbegyndt side, dog maksimum 200,-, hvilket følger Datatilsynets retningslinjer. 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte
en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Nr. Asmindrup Friskole, maj 2018