Her er du:
Forside » Friskole » Pædagogisk Profil

Undervisning, profil og værdier

Tryghed - Anerkendelse - Engagement - Fællesskab

Værdierne er vores etiske fundament, som hele friskolens virke udfolder sig på.

Friskolens undervisning tager udgangspunkt i fagenes formål og kompetenceområder såvel som børnenes nysgerrighed og de gode oplevelser, der sætter spor i hukommelsen. 

Friskolens tre profilområder: Udeundervisning, Bevægelse og Læsning sætter retningen

 

Man bliver stærk og sej af at være udendørs! Men nationale studier viser også, at børn trives og udvikler sig bedre både fysisk og socialt, når undervisningen foregår udenfor. På friskolen har vi udekøkken, køkkenhaver, bålplads og shelterplads lige udenfor døren , som bruges aktivt i undervisningen. Med Projekt Skolesti har vi fået mange nye udendørsfaciliteter, hvor undervisning, leg og læring kan udfoldes. Friskolens personale udvikler kontinuerligt nye læringsformer og ideer, som prøves af i det fri.

At arbejde i nærvær med naturen skaber harmoni og giver indsigt og og ansvar for miljø og klima. Friskolen har fået stillet et stykke af Annebergskoven til rådighed, som vi benytter bl.a. i faget, udedag.

Rummelighed

Skolen favner bredt og er fordomsfri. Alle børn har kompetencer, alle børn kan lære noget, og alle børn kan bidrage med noget. Ved at tage udgangspunkt i barnets ressourcer frem for begrænsninger, baner vi vejen for trivsel og udvikling. At vi er forskellige giver blot en yderligere dimension i målet om en rummelig skole, dog med den viden at Nr. Asmindrup Friskole ikke vil være det rette undervisningstilbud til alle elever.

Bevægelse

Bevægelse og sundhed – er  to ting der hænger sammen. Vi prioriterer derfor den fysiske  udfoldelse højt i løbet af hele skoletiden fra 0.-9. klasse. Lege- og sportsaktiviteter flettes ind i den faglige undervisning, hvor vi bruger skolens grønne omgivelser og samarbejder med det lokale foreningsliv.

Morgenløbet

Vi starter skoledagen med 20 minutters udendørs løb, leg og bevægelse.  Det gælder om at få en god og sjov start på dagen, hvor pulsen kommer op. Vores flotte skolesti bliver brugt i al slags vejr sommer og vinter. 

Læsning

Daglig fordybelse i Læs

Læs er en fordybelsesstund, hvor der læses i klasserne. De yngste får læst højt og de ældre læser på eget niveau – skøn eller faglitteratur. Nogle elever lytter til lydbøger. Man kan låne bøger i klassen eller selv have bøger med hjemmefra. Læs er en del af danskundervisningen og ligger for de fleste klassers vedkommende om morgenen efter morgenløbet. Som elev på friskolen skal du læse hver dag både i skolen og hjemme, og det er vigtigt at man læser i bøger, der passer i sværhedsgrad. Spørg din dansklærer, hvis du er i tvivl om niveauet.

Vi har på friskolen som noget nyt et særligt tiltag for vores ordblinde elever. Ordblinde elever  får deres egen computer med læse-stave-teknologi. Men derudover får man også tilbudt et forløb med Doolexia i samarbejde med foreningen Læs og Stav. Det er forløb, der kræver daglig træning på computeren, og som allerede har hjulpet rigtig mange ordblinde elever til at blive dygtigere læsere og stavere.

Anerkendelse

Børn lærer og udvikler sig  gennem nysgerrighed og via stærke relationer til kammerater og voksne. Det betyder, at vores kommunikation med børn, forældre og medarbejdere sker anerkendende – idet vi altid holder os den andens gode intention for øje.

Anerkendende pædagogik handler om at gå på opdagelse i det, der lykkes, og udveksle de bedste erfaringer og oplevelser. Vi ønsker altid at undersøge, hvad der fungerer bedst for den enkelte og for gruppen – og bygge videre på dette i fællesskab.

Den kontakt, vi skaber til hinanden, og den måde, vi møder børnene på, har stor betydning for deres trivsel og udvikling. Mennesker vokser gennem anerkendelse og respekt. Det gælder både børn og voksne.

Fællesskab og engagement

Helt fra barn er det vigtigt for alle at kunne omgås hinanden på en ordentlig måde og ved naturligt at føle ansvar. Den bedste måde er at lære det fra helt lille. At kunne tage ansvar, både for sig selv og fællesskabet, er en vigtig egenskab, uanset om man er elev, medarbejder eller forælder. 

Morgensang

Vi samles hele skolen mandag morgen efter morgenløb til fælles morgensang. I denne stund mærker vi fællesskabet, både når vi synger sammen eller lytter til fortælling eller fremlæggelser.

 Lejrskole

Lejrskolens undervisning har til overornet formål at styrke friskolens børne- og voksenfællesskaber. På vores årlige lejrskole blandes eleverne i hold på tværs af alder og klassetrin og løser samarbejdsøvelser på postløb i naturen.
 

IT i undervisningen og mobilfri skole

Vi ønsker at give børnene en naturlig og tryg tilgang til de muligheder, som IT og netbaseret undervisning giver. Vi inddrager derfor IT i undervisningen, når det giver mening som en del af en varieret undervisning. Skolen har computere til udlån, men mange elever i udskolingen vælger at have deres egen bærbare med i skole.  

Vi har haft god succes med at indføre en ny mobilpolitik, hvor eleverne afleverer mobiltelefonerne ved skoledagens start og får dem igen ved skoledagens afslutning. Dette enkle princip frisætter elevernes opmærksomhed i løbet af skoledagen til det faglige indhold og motiverer til at deltage mere fysisk aktivt socialt i frikvartererne.

Undervisning, mål og evaluering

Fag, prøver og evaluering

Nr. Asmindrup Friskoles undervisning tager udgangspunkt i  Undervisningsministeriets faghæfter for de almindelige skolefag, der er på skemaet i 0.-9. klasse.

Derudover har vi i overensstemmelse med vores friskoles særlige profil og værdigrundlag defineret følgende egne fag:

Sang, Kulturfag, Udedag, Naturfag, Morgenløb, Læs

Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse i alle fag med undtagelse af kristendom. Efter 8. klasse har vi afgangsprøve i madkundskab. 

Hvert år evaluerer lærergruppen undervisning indenfor en af følgende faggrupper:

Humanistiske fag, naturvidenskabelige fag, profilfag og kreative fag.

 

Statistik og tilsyn

Link til uddannelsesstatistik

Seneste prøvekarakterer efter 9. klasse.

Se den seneste tilsynserklæring 2022-2023

Se den seneste undervisningsmiljøvurdering  2021-2022 

(gældende til 2024)