Værdigrundlag og pædagogisk profil

Mangfoldig undervisning

Børn er forskellige og lærer forskelligt. Derfor er det betydningsfuldt at undervisning tilrettelægges og udøves på mangfoldige måder. Hos os kan undervisning foregå på tværs af klassetrin og fag og både inde og ude. Vi afprøver Teori i Praksis og omsætter ligeså gerne Erfaring til Teori. Undervisning skal tilgodese den enkelte elevs faglige niveau.

Udeliv & natur

Nr. Asmindrup Friskoles beliggenhed i skov og naturområdet gør det naturligt at børnene udfolder sig fysisk hver dag. Daglig bevægelse er en vigtig faktor for børns evne til at lære. Vi har fokus på at integrere kropslig udfoldelse i dagligdagen og inddrager den nære og dejlige natur i undervisningen. 

At arbejde i nærvær med naturen skaber harmoni og giver en indsigt og et ansvar i miljø og klima. Friskolen har fået stillet et stykke af skoven til rådighed, som vi benytter på ugentlige udedage, der bl.a. omfatter cykelture til Annebergskoven, hvor naturen danner ramme for dagens undervisning.

Rummelighed

Skolen favner bredt og er fordomsfri. Alle børn har kompetencer, alle børn kan lære noget, og alle børn kan bidrage med noget. Ved at tage udgangspunkt i barnets ressourcer frem for begrænsninger, baner man vejen for trivsel og udvikling. At vi er forskellige giver blot en yderligere dimension i målet om en rummelig skole, dog med den viden at Nr. Asmindrup Friskole ikke vil være det rette undervisningstilbud til alle elever.

Bevægelse & sundhed

Bevægelse og sundhed – to ting der hænger sammen. Det ene betinger det andet. Som nævnt tidligere er fysisk udfoldelse noget, der prioriteres højt i løbet af skoletiden. Fokus på og dialog om kosten og bevægelsens betydning for indlæring og barnets udvikling er vigtigt. Friskolen skal være oplysende om kost og sundhed og bruge naturen som springbræt til et aktivt børneliv, hvor motion, krop, trivsel og bevægelse er i højsædet, hvorfor skolen har udviklet en sundhedsvejledning for skolen.

Forældresamarbejde

Skolen bygger på et forpligtigende fællesskab med mange fælles opgaver. Her er forældrenes engagement og deltagelse en vigtig forudsætning – både i dagligdagen og ved særlige arrangementer. Forældresamarbejdet er ikke bare en vigtig, men også nødvendig ting på en skole som vores. Vi forventer, at forældre engagerer sig i skolens liv og tager del i de aktiviteter, der fremmer trivslen og det levende fællesskab i og omkring skolen, uanset om det er til fester eller i forbindelse med den fælles rengøring og vedligeholdelse af skolen. Alle har ret til at tage initiativ til aktiviteter og dermed være med til at præge og udvikle deres børns skole. Mere om bestyrelsen og forældresamarbejde

IT

IT er en del af de flestes hverdag på jobbet og i fritiden. Friskolen ønsker at give børnene en naturlig og tryg tilgang til IT via den daglige brug. Vi inddrager IT i undervisningen i den grad det er økonomisk og praktisk muligt. IT i undervisnings- og læringssammenhænge skal bidrage til en positiv skoleudvikling.

Anerkendende pædagogik

Vi har tillid til at barnet lærer og udvikler sig gennem nysgerrighed og via stærke relationer til kammerater og voksne. Det betyder, at vores kommunikation med børn, forældre og medarbejdere sker anerkendende – idet vi altid holder os den andens gode intention for øje i samtalen.

Anerkendende pædagogik handler om at gå på opdagelse i det, der lykkes, og udveksle de bedste erfaringer og oplevelser.

Anerkendende pædagogik tager i høj grad udgangspunkt i det, der fungerer godt for forskellige individer og grupper og forsøger at bygge videre på dette i fællesskab.

Relationen er vigtigere end personen – sagt på en anden måde: Den kontakt der skabes til børnene, og den måde vi møder børnene på, får stor betydning for deres trivsel og udvikling. Børn vokser ved anerkendelse og respekt.

Fællesskab og ansvarlighed

Helt fra barn er det vigtigt for alle at kunne omgås hinanden på en ordentlig måde og ved naturligt at føle ansvar. Den bedste måde er at lære det fra helt lille. I skolesammenhæng er der en enestående mulighed for at lære dette og bruge det naturligt i hverdagen. At kunne tage ansvar, både for sig selv og fællesskabet, er en vigtig egenskab, uanset om man er elev, medarbejder eller forælder.