Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Pædagogisk Grundlag

Børn er forskellige og lærer forskelligt. Derfor anser vi det betydningsfuldt, at undervisning tilrettelægges og udøves på mangfoldige måder. På friskolen kan undervisning derfor foregå på tværs af klassetrin og fag. Undervisning kan foregå i klassen, på tavlen, pågulvet, på gangen eller nogle i en gruppe udenfor/indenfor. Teori afprøves i praksis og praksis forsøges omsat til teori. Undervisningen bør tilgodese den enkelte elevs faglige niveau. Udeliv og natur Skolens beliggenhed i skov og naturområdet gør det muligt, at børnene udfolder sig fysisk hver dag. Den daglige bevægelse anser vi som en vigtig faktor for børns evne til at lære. Derfor er der fokus på at integrere kropslig udfoldelse i dagligdagen. Vi inddrager vores omkringliggende dejlige natur i undervisningen. At arbejde i nærvær med naturen skaber harmoni og giver en indsigt og et ansvar i miljø og klima. Friskolen har fået stillet et stykke af skoven til rådighed, som vi benytter på de ugentlige udedage, der bl.a. omfatter cykelture til Annebergskoven, hvor naturen danner ramme for dagens undervisning.  Bevægelse og sundhed Bevægelse og sundhed – to ting der hænger sammen. Det ene betinger det andet. Som nævnt tidligere er fysisk udfoldelse noget, der prioriteres højt i løbet af skoletiden. Fokus på og dialog om kosten og bevægelsens betydning for indlæring og barnets udvikling er vigtigt. Friskolen skal være oplysende om kost og sundhed og bruge naturen som springbræt til et aktivt børneliv, hvor motion, krop, trivsel og bevægelse er i højsædet, hvorfor skolen har udviklet en sundhedsvejledning for skolen.. Anerkendende pædagogik Anerkendende pædagogik handler om at gå på opdagelse i det, der lykkes, og udveksle de bedste erfaringer og oplevelser. Anerkendende pædagogik tager i høj grad udgangspunkt i det, der fungerer godt for forskellige individer og grupper og forsøger at bygge videre på dette i fællesskab. Relationen er vigtigere end personen - sagt på en anden måde: Den kontakt der skabes til børnene, og den måde vi møder børnene på, får stor betydning for deres trivsel og udvikling. Børn vokser ved anerkendelse og respekt. Fællesskab og ansvarlighed Helt fra barn er det vigtigt for alle at kunne omgås hinanden på en ordentlig måde og ved naturligt at føle ansvar. Den bedste måde er at lære det fra helt lille. I skolesammenhæng er der en enestående mulighed for at lære dette og bruge det naturligt i hverdagen. At kunne tage ansvar, både for sig selv og fællesskabet, er en vigtig egenskab, uanset om man er forælder eller elev på skolen. Forældresamarbejde Skolen bygger på et forpligtigende fællesskab med mange fælles opgaver. Her er forældrenes engagement og deltagelse en vigtig forudsætning - både i dagligdagen og ved særlige arrangementer. Forældresamarbejdet er ikke bare en vigtig, men også nødvendig ting på en skole som vores. Vi forventer, at forældre engagerer sig i skolens liv og tager del i de aktiviteter, der fremmer trivslen og det levende fællesskab i og omkring skolen, uanset om det er til fester eller i forbindelse med den fælles rengøring og vedligeholdelse af skolen. Alle har ret til at tage initiativ til aktiviteter og dermed være med til at præge og udvikle deres børns skole. Rummelighed Skolen favner bredt og er fordomsfri. Alle børn har kompetencer, alle børn kan lære noget, og alle børn kan bidrage med noget. Ved at tage udgangspunkt i barnets ressourcer frem for begrænsninger, baner man vejen for trivsel og udvikling. At vi er forskellige giver blot en yderligere dimension i målet om en rummelig skole, dog med den viden at Nr. Asmindrup Friskole ikke vil være det rette undervisningstilbud til alle elever. IT IT er en del af de flestes hverdag på jobbet og i fritiden. På skolen vil vi inddrage IT i undervisningen i den grad, det er muligt (også økonomisk), og hvor det kan anvendes i undervisnings- og læringssammenhænge i en positiv skoleudvikling. Friskolen ønsker at give børnene en naturlig og tryg tilgang til IT ved dagligt brug af IT.   
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.